Protokoll årsmöte 2013

Namnlöst dokument

Protokoll från årsmötet den 30 september 2013 i Askims Bridgeklubb.

Maj-Britt Lindau öppnade mötet och hälsade de ca 25 närvarande mötesdeltagarna välkomna.

§ 1. Föredragningslistan godkändes efter justeringarna att punkt 10 ändras till

”val av 3 (6) styrelsemedlemmar och 3 (2) suppleanter”, punkt 13 ändras till

val av 3 ledamöter till valberedningen samt att punkt 14 ”Frågor om eventuella stadgeändringar” flyttas ner och blir punkt 16.

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Jan Hugosson.

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Barbro Uhlén.

§ 4. Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Kent Josefsson och Karin Ulfsparre.

§ 5. Frågan om mötet behörigt utlysts besvarades med ja av årsmötet.

§ 6. Årsberättelsen föredrogs av Alf B – mötesdeltagarna uttryckte stor glädje över att klubben har ett så stort deltagarantal i sina tävlingar. Under denna punkt redogjorde också Göran för klubbens ekonomi, som är fortsatt mycket god. Under rubriken ”intäkter – försäljning 8.500:- förklarade Göran att det gällde avyttring av bridgemates och informerade om att hans mål var att alltid ha minst en årshyra som”buffert”. Årsberättelsen lades till handlingarna.

§ 7. Revisionsberättelsen föredrogs av Kajsa Haglöf. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för gällande revisionstid samt gav en stor eloge till Göran för hans utmärkta arbete med att sköta klubbens ekonomi.

§ 9. Till ordförande för 1 år valdes Maj-Britt Lindau (omval).

§ 10. Till ledamöter på 2 år valdes:

Alf Börjesson

Gunnar Berndtsson

Barbro Uhlén

Till suppleanter på 1 år valdes:

Rolf Ewreskär

Ulla Malmsten

Kajsa Haglöf

Göran Johansson, Hans Thimell och Jan Andersson har 1 år kvar av sina mandattider.

§ 11. Till revisor för tiden intill nästa årsmöte valdes:

Ivar Åkerman

Till revisorssuppleant:

Lena Olofsson

§ 12. Årsavgiften lämnas oförändrad till 50:-

§ 13. Till ledamöter i valberedningen omvaldes

Lillemor Bäck - sammankallande

Barbro Josefsson

Willy Bryngnäs

§ 14. Ordförande föredrog verksamhetsplanen för påbörjat år. Frågan om ersättning för deltagande i ligaspelet tas upp på kommande styrelsemöte. Ersättning utgår när våra medlemmar representerar ett Askim-lag. Frågan väcktes om det är rimligt att man i ligaspelet kan representera annan klubb än sin hemmaklubb. Förslag om att klubben tar upp frågan i GBF framfördes. Verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna.

§ 15. Under övriga frågor diskuterades fördelning av priserna till vinnarna – nuvarande form mycket bra- samt om vi skall vi spela 2 eller 3 brickor/rond? - sätta klockan? ha resultattavlorna i gång under hela spelet? Inga beslut fattades.

§ 16. Inga förslag på stadgeändringar förelåg.

Då inga motioner inkommit till mötet avslutade Jan Hugosson detsamma med att tacka mötesdeltagarna för visat intresse.


Västra Frölunda den 1 oktober 2013………………………… ….......................................

Barbro Uhlén, sekreterare Jan Hugosson, ordförande
Justeras:
……………………… ……………………………

Kent Josefsson Karin Ulfsparre