Lerums BK spelar med samling SENAST 15 min före spelstart: Måndagar 18:30. Tisdagar 10:00 för höghandikapade. Tisdagar 18:30. Onsdagar 18:30. Fredagar 11:00. Fri parkering finns i närheten. Spelavgift 40 kr eller spelkupong. Mer information om våra tävlingar och om LBK finner Ni på vår hemsida i BIT.

Om Lerums BK


Stadgar för Lerums Bridgeklubb

E-mail till klubben: lerumsbridgeklubb@hotmail.com

 

 

 

            Stadgar för Lerums Bridgeklubb

                Antagna vid årsmöte den 12 september 2011


 

1.    Föreningens ändamål

Föreningen är ideell och har till ändamål att

•  bereda sina medlemmar möjlighet att spela tävlingsbridge,

•  verka för förståelse och intresse för tävlingsbridge,

•  bedriva kursverksamhet samt

•  såsom ansluten till Förbundet Svensk Bridge och dess distriktsförbund
    företräda sina medlemmar.

 

2.    Medlemskap

2.1.  Antagande av medlemmar i föreningen sker genom att den nya
        medlemmen betalar in medlemsavgiften till SBF.

2.2.  Hedersmedlem kan utses av föreningens årsmöte.

2.3.  Medlemskap i föreningen förutsätter att gällande avgift erlagts inom

               föreskriven tid. Fysisk person kan också vara medlem genom

               Introduktionsmedlemskap (FSB stadgar § 3.2) eller genom Ständigt

               Medlemskap (FSB § 6.1).

2.4.  Medlem i föreningen är också medlem i Förbundet Svensk Bridge samt i

               det distriktsförbund som föreningen tillhör.

2.5.  Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och

               övriga föreskrifter samt att iakttaga ett för föreningen, överställda

               organisationer och tävlingsbridgen hedrande uppförande.

2.6   Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning,

               avstängning eller uteslutning ur föreningen efter styrelsebeslut. Ansökan

               om prövning av sådana åtgärder kan göras hos distriktsförbundet.

2.7.  Beslut om avstängning eller uteslutning av enskild medlem som fattats av

               Förbundet Svensk Bridge alternativt distriktsförbund gäller även inom

                föreningen.

 

3.    Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 juli – 30 juni.


 


 

 

4.    Styrelse

4.1.  Föreningens styrelse har sitt säte i Lerums Kommun.

4.2.  Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande,

               minst 5 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant. Varje år väljs 2 av de

               ordinarie ledamöterna på 2 år.

4.3.  Vid föreningsmötet väljs för tiden fram till nästa föreningsmöte (där val

               ska ske) ordförande, övriga ordinarie ledamöter samt suppleant.

4.4.  Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är

               närvarande. Vid lika antal röster blir ordförandes röst utslagsgivande.

4.5.  Styrelsen beslutar om firmateckning.

4.6.  Styrelsen ska hålla sig underrättad om samt ombesörja verkställande av

               de stadgar, beslut och bestämmelser som meddelas av förbundet

               Svensk Bridge och det distriktsförbund som föreningen tillhör.

 

5.    Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid

      årsmöte, för ett år åt gången, en revisor samt en revisorssuppleant.


 

6.    Föreningsmöte

Föreningen håller ordinarie årsmöte i september månad. Kallelse utgår 3 veckor

      före mötesdagen. Kallelse sker genom meddelande under tävlingsdagarna, på

      gällande spelprogram samt på föreningens hemsida på Internet.

6.1.  Extra medlemsmöte anordnas när styrelsen eller minst hälften av

               medlemmarna så påkallar. Kallelse sker genom meddelande under två

               föregående tävlingsdagar samt på klubbens hemsida på Internet med

               angivande av ärende.

6.2.  Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden vara upptagna på

               föredragningslistan samt behandlas under mötet:

6.2.1.   Föredragningslista, godkännande.

6.2.2.   Val av ordförande för mötet.

6.2.3.   Val av sekreterare för mötet.

6.2.4.   Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

6.2.5.   Fråga om årsmötet är behörigt utlyst.

6.2.6.   Redovisning av balans- och resultaträkning.

6.2.7.   Styrelsens och revisorernas berättelse.

6.2.8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.2.9.   Styrelsens förslag till budget för kommande period.

6.2.10. Fastställande av årsavgift för kommande år.

6.2.11. Behandling av motioner som skriftligt inkommit senast 14 dagar innan

                   årsmötet.

6.2.12. Ärenden som styrelsen önskar få behandlade under årsmötet.

6.2.13. Fastställande av arvoden för nästkommande år.

6.2.14. Val av ordförande på ett år.

6.2.15. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och suppleanter.

6.2.16. Val av

             • Styrelseledamöter på ett år
             • Suppleant
             • Revisor
             • Revisorssuppleant
             • Tävlingsjury
             • Valberedning

6.2.17. Övriga val.

6.2.18. Övriga frågor.

6.2.19. Vid möte äger varje närvarande medlem en röst.

6.2.20. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor under § 7. All

                    omröstning gällande sakfrågor sker öppet. Omröstning vid personval

                    sker med slutna valsedlar. Sådan valsedel ska upptaga det antal

                    namn som omröstningen avser. Valsedel med annat namn är ogiltig.

6.2.21. Vid lika röstetal sker lottning. Undantag gäller vid fråga om styrelsens

                   ansvarsfrihet eller frågor enligt §7 då lika röstetal innebär beviljande.


 


 

 

7.    Stadgeändring och upplösande av föreningen.

7.1   Stadgeändring.

        För ändring eller komplettering av föreningens stadgar skall information

              lämnas på en tävlingsdag samt på föreningens hemsida på Internet

              senast 2 veckor innan mötesdagen. För beslut krävs minst  2/3-majoritet.
        Föreningens nya stadgar samt beslutade stadgeändring skall tillställas

              det distrikt som föreningen tillhör.

7.2.  Upplösande av föreningen.

        Ärendet skall anges i skriftlig kallelse till medlemmarna.
        Vid upplösande av föreningen skall alla tillgångar tillfalla Göteborgs

              Bridgeförbund. De likvida medlen skall fonderas till förmån för junior- och

              ungdomsverksamhet inom föreningens distrikt. Nybildade klubbar eller

              klubbar med dålig ekonomi, alla under Göteborgs Bridgeförbund, skall

              kunna ansöka om övertagande av de inventarier som ingått i Lerums

              Bridgeklubb.

 

8.    Representation.

8.1.  Spelare kan tillhöra flera föreningar. men får endast representera en

               förening under spelåret 1 juli – 30 juni i tävlingar som anordnas

               respektive sanktioneras av Förbundet Svensk Bridge eller dess

               distriktsförbund.

8.2.  Föreningen äger rätt att besluta om inskränkningar eller utvidgningar i

               sina medlemmars representationsrätt när så anses erforderligt.

Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 12 september 2011.

    Britt-Marie Wahlgren        Ragnar Swahn                 Göran Holmberg
             (Ordförande)              (V. Ordförande)                    (Sekreterare)
         Arne Edberg             Christina Dahlberg-Norlin   Ronny Terbrant
             (Kassör)                          (Ledamot)                           (Ledamot)
    Lars-Peter Grevillius    Jan-Olof Vennerfors             Göran Larsson
              (Ledamot)                      (Ledamot)                          (Suppleant)


 

 

 

Revisonshistorik för dokumentet

 

 

A.   Skapat den 5 oktober 2011 med anledning av ändring efter beslut på årsmöte 2011-09-12. § 4.2 ändrades.